Site Logo

Devrİm gİbİ kararlar...

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) komisyonda görüşülerek kabul edilen Torba Kanun içerisinde yer alan 3289 sayılı Gençlik Spor Genel Müdürlüğü'nün Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 9. maddesinde yapılan değişiklikle, spor kulüplerinin Spor Toto Teşkilatı'ndan alacakları isim haklarına temlik konulamayacak ve haciz getirilemeyecek. Ayrıca, ''özerk spor federasyonları'' kavramı da ''bağımsız spor federasyonları'' olarak değiştiriliyor.

A.A. Muhabirinin Gençlik Spor Genel Müdür Müdürlüğü yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Torba Kanun içerisinde yer alan 3289 sayılı kanuna eklenen önergeyle, spor kulüplerinin isim hakları alacaklarına, kamu kurum ve kuruluşları alacakları dışında temlik konulamayacak ve haciz getirilemeyecek. İsim hakkından elde ettiği büyük orandaki gelirlerine temlik konulamayacağı için kulüpler yeni yasayla oldukça rahatlayacak.

Kanunda ayrıca, ''özerklik'' tabirinin kamu hukukuna ait bir kavram olması nedeniyle, Anayasa Mahkemesi kararları da dikkate alınarak ''özerk spor federasyonları'' ifadesi ''bağımsız spor federasyonları'' olarak değiştiriliyor.

Kanun teklifinde, federasyonların görev, yetki ve sorumluluklarında yapılan yeni düzenlemeler şöyle:
GSGM tarafından bağımsız federasyonlara yapılan yardımlar ile Genel Müdürlük bütçesinden bu federasyonlara tahsis edilen her türlü taşınır ve taşınmazlar, edinim amacı dışında kullanılamayacak, ve Gençlik Spor Genel Müdürünün izni olmaksızın 3. kişilere satılamayacak, devredilemeyecek. Genel Müdürlük tarafından tahsis edilen kaynaklar kullanılarak alınan taşınmazların mülkiyeti Genel Müdürlüğe ait olacak. Bu taşınmazlar Genel Müdürlüğün mevzuatı çerçevesinde kullanılacak. Federasyon malları devlet malı hükmünde sayılacak ve haczedilemeyecek. Federasyon faaliyetlerinde görevli bulunanlar, görevleriyle ilgili olarak işlemiş oldukları suçlar bakımından kamu görevlisi sayılacak. Bu kanunda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmeyen federasyonların tüzel kişilikleri kanunda belirtilen usulle iptal edilecek ve mal varlıkları Genel Müdürlüğe devredilecek.

Federasyonların yurt içi bağlantısını sağlamak üzere, illerde federasyon temsilcilikleri kurulabileceği ve bağımsız spor federasyonlarının il temsilcilerinin, federasyon başkanlarının teklifi ve Genel Müdürün onayı ile görevlendirileceği öngörülüyor.

Genel kurul çalışmalarının bu karar ile ana statüye uygun olarak yapılmadığına ilişkin davaların 30 gün içerisinde Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılacağı belirtilerek uygulamadaki tereddütler gideriliyor.

Genel kurul üye sayısı olimpik ve paralimpik spor dallarında 150'den az, 300 üyeden fazla, diğer branşlarda ise, 100'den az, 200 üyeden fazla olamayacağı hükmü getirilerek, olimpik branşlarla, olimpik olmayan branşlar arasında farklılık gözetiliyor.

Olağan ve olağanüstü genel kurullarını kanunda öngörülen süre ve esaslar dahilinde yapmayan federasyonların genel kurulları Tahkim Kurulunca oluşturulacak 3 kişilik komisyon tarafından 60 gün içerisinde yapılacak. Federasyon başkanı ve yönetim kurulu üyeleri hakkında mevzuata uymamaları halinde idari ve adli işlem başlatılacak.

Federasyon başkan adayları, son 5 yıl içerisinde bir defada 3 ay veya toplam 6 ay hak mahrumiyeti cezası almamış olmak şartı getirilmek suretiyle federasyon başkanı olma şartları hafifletiliyor.

Federasyonların sportif başarılarını, plan ve projelerini kontrol etmek, faaliyetlerini değerlendirmek, geliştirmek ve izlemek üzere Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu kuruluyor. Federasyon başkanı ile yönetim, disiplin ve denetleme kurulu üyelerinin, spor ahlakına ve disiplinine aykırı davranışlarının tespiti halinde Bakan tarafından Genel Müdürlük Merkez Ceza Kuruluna sevk edilmeleri sonucunda, Merkez Ceza Kurulunca verilecek kararlara karşı, ilgililerin itirazı üzerine Tahkim Kurulunca üst merci olarak karar vereceği esası getiriliyor.

Kaynak: AA